" />

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy

Autor: Marcin Dobosz Data dodania: 2010-06-22
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy
Siedziba Instytutu

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG- PIB) został utworzony w 1950 roku. Placówka ta nawiązuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862 i do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 1917-1950. IUNG jest jednostką badawczo-rozwojową, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi on prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Działalność statutowa IUNG jest realizowana w ramach wieloletniego programu "Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce".
Wyniki swoich badań IUNG przekazuje praktyce rolniczej za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego. Pracuje on również na rzecz urzędów administracji państwowej i władz samorządowych, poprzez tworzenie integrowanych systemów informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.


IUNG oferuje praktyce rolniczej oparte na wynikach badań zalecenia agrotechniczne i technologie produkcji zbóż, roślin pastewnych oraz tytoniu i chmielu. Zalecane technologie różnią się poziomem intensywności i uwzględniają zróżnicowaną sytuację ekonomiczną różnych grup gospodarstw. Są one ponadto ukierunkowane na uzyskiwanie produktów o określonej jakości. Unikalny charakter mają wieloletnie doświadczenia płodozmianowe oraz badania nad porównaniem i oceną systemów ekologicznego i integrowanego na tle rolnictwa konwencjonalnego. Instytut prowadzi też badania nad systemem rolnictwa precyzyjnego.

Ważnym kierunkiem działalności Instytutu jest też tworzenie zintegrowanego systemu informacji o glebach, agroklimacie i pokrywie roślinnej kraju. Zapisywane w systemie numerycznym informacje o glebach obejmują ich właściwości geomorfologiczne, stan agrochemiczny, stopień podatności na procesy degradacji, zwłaszcza erozję, skażenie metalami ciężkimi i siarką oraz niektórymi szkodliwymi substancjami organicznymi. Zgromadzone informacje charakteryzują się dużą reprezentatywnością. Umożliwiają one wykonanie szeregu map numerycznych o różnej skali i zasięgu terytorialnym, przydatnych do zarządzania przestrzenią rolniczą.
IUNG posiada nowoczesne Główne Laboratorium Analiz Chemicznych. Doskonale wyposażone Centrum Szkoleniowo-Kongresowe umożliwia prowadzenie działalności dydaktyczno-szkoleniowej oraz organizację konferencji. Pracownicy Instytutu mają bogate doświadczenie w dziedzinie organizacji i urządzania gospodarstw rolnych, ekologizacji obszarów wiejskich oraz gospodarowania na obszarach problemowych i chronionych. Specjaliści pracujący w Instytucie mają też bardzo dobre rozeznanie w zakresie oddziaływania rolnictwa, przemysłu i aglomeracji miejsko-przemysłowych na środowisko przyrodnicze. Są ekspertami, którzy oceniają przydatność odpadów mineralnych i organicznych jako nawozów.
Znaczące osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie to: stworzenie zintegrowanego systemu informacji o przestrzeni rolniczej, ocena stopnia skażenia gleb oraz opracowanie Polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, nawiązującego do standardów Unii Europejskiej i postanowień Dyrektywy Azotanowej. Instytut prowadzi szeroką, wielokierunkową współpracę zagraniczną we wszystkich sferach zainteresowań badawczych. Pracownicy IUNG uczestniczą w realizacji projektów międzynarodowych. Są też koordynatorami niektórych z nich.
Dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, potężne zasoby informacji, potencjał kadrowy i wyposażenie są gwarancją rzetelnej realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.

Galeria strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">